Faculty

  • Dr. Ling-Jyh Chen
  • Dr. Sheng-Wei (Kuan-Ta) Chen

Members

  • Chi-Jui Chang
  • Fu-Wei Chen
  • Leng-Fat Lam
  • Yu-Song Syu
  • Nai-Ching Wang
  • Hsiao-Hsuan Yu

Former Members

  • Bo-Chun Wang
  • Wen-Yuan Zhu